Om Fronteer

Vitenskapelige investeringer

Vi benytter oss av kvantitative metoder basert på moderne og anerkjent forskning. Våre investeringer settes sammen av eksponeringer mot etablerte avkastningsdrivere. Denne typen metode har vist seg å generere betydelig meravkasting over tid.

Forskning viser at det finnes forvaltere som klarer å «slå markedet» over tid. Meravkastningen skyldes imidlertid ikke den enkelte forvalters dyktighet, men snarere at de følger en regelbasert og mekanisk strategi. Kjernen i slike regelbaserte strategier er å fokusere på såkalte «faktorer» som drivere av avkastning og risiko.

Fronteer's Metode

Fronteer's forskning og utvikling av alternative investeringsstrategier baserer seg på en filosofi om at det finnes en rekke risikoeksponeringsfaktorer. Disse faktorene representerer spesifikke egenskaper ved hver enkelt aksje eller selskap. Gjennom omfattende analyser og testing har vi funnet fram til egenskaper som vi tror vil bidra til god langsiktig avkastning. Enkelt sagt liker vi selskaper som:

  • Er billige
  • Er lønnsomme
  • Har vist god avkastning den senere tid
  • Har lav risiko relativt til markedet

For å finne fram til de «beste aksjene» tar vi utgangspunkt i den såkalte verdensindeksen MSCI ACWI som i dag består av ca. 2,500 selskaper fordelt på 46 land. I tillegg til daglig oppdaterte prisdata analyserer vi også en rekke regnskapstall for hvert selskap, eksempelvis salgsinntekter, lønnsomhet og bokført verdi.

I samarbeid med internasjonalt anerkjente forskere ved Norsk Regnesentral og NTNU, har vi utviklet en unik matematisk modell som gjør det mulig å ta i bruk moderne forskning ved bruk av avanserte algoritmer og superkraftige datamaskiner – dette muliggjør enormt tunge beregninger; noe som kreves for å konstruere våre kvantitativt baserte porteføljer.

Fra utvalget på 2,500 aksjer setter «regnemaskinen» sammen en portefølje av 25-60 selskaper for å finne det beste bytteforholdet mellom forventet avkastning og risiko. Porteføljen overvåkes kontinuerlig. For å unngå høye kostnader ved hyppige kjøp og salg har vi gjennom grundige analyser funnet ut at det lønner seg å gjøre endringer i porteføljen på månedlig basis. Langsiktighet er et bærende prinsipp.


Team Fronteer