Opplæring

Hva er faktor­investering?

Faktorinvestering består i å kjøpe aksjer med egenskaper som historisk har gitt god avkastning. Det betyr blant annet aksjer som er billige, profitable og har hatt god avkastning.

Grunnlaget for faktorinvestering kan finnes tilbake til berømte investorer som Graham og Dodd (verdi-investering) og Warren Buffet (verdi- og kvalitetsinvestering). De førstnevnte var talsmenn for å kjøpe upopulære aksjer med lav pris i forhold til fortjeneste. Warren Buffet foretrekker også billige aksjer, men legger i tillegg vekt på å kjøpe kvalitetsselskaper som historisk har hatt god avkastning på investert kapital.

Systematisk faktorinvestering finner likevel sine viktigste støttespillere fra akademia. Det er allment anerkjent at man mottar en risikopremie ved å investere i aksjer: investorer påtar seg en risiko ved å kjøpe aksjer, men blir kompensert ved å motta en høyere forventet avkastning. Det er mindre kjent at ulike aksjer gir forskjellig risikopremie, men dette er et hovedresultat fra forskningen over de siste 30-40 år.

Et tidlig resultat fra forskningen er at små aksjer høster en slik risikopremie.1 Senere har det også blitt dokumentert risikopremier knyttet til verdiaksjer og momentumaksjer.2 3 Innenfor empirisk finans er det nå vanlig å operere med 4 prisede risikofaktorer; aksjemarkedsrisiko generelt, verdifaktoren, størrelsesfaktoren og momentumfaktoren. Som en anerkjennelse av denne forskningen, mottok professor Eugene Fama og Robert Shiller i 2013 nobelprisen i økonomi for arbeidet med å fastslå såkalte prisede risikofaktorer.4 Vi skynder oss å påpeke at det finnes mange øvrige faktorer som også er dokumentert i litteraturen, og disse fire utgjør toppen av «faktor-isberget».

Et annet signifikant resultat fra finansforskningen er at tradisjonell aktiv forvaltning ikke skaper verdi for investor. Forskning den siste tiden gir et enda sterkere resultat: i en stor studie som omfatter nær sagt samtlige amerikanske aksjefond finner man lite støtte for at det finnes noen enkeltfond som systematisk skaper verdi for investorer over tid. Den store brorparten av forvaltere ødelegger faktisk verdi for sine kunder.5 Å finne tradisjonelle aktive aksjefond som skaper avkastning utover referanseindekser må derfor å være en meget vanskelig, for ikke å si umulig, oppgave. Det er et tankekors at forvaltningsbransjen som i hovedsak leverer aktive og dyre fond, har klart å overleve så lenge til tross for at forskningen så tydelig viser at de ikke skaper verdi.

For den vanlige investor har denne forskningen et par viktig implikasjoner. Først og fremst bør man unngå tradisjonell aktiv forvaltning. Samtidig viser forskingen også at man gjøre det bedre enn passivt å følge en aksjeindeks. Ved å investere i aksjer med visse karakteristika kan man faktisk forvente å bli belønnet med økt avkastning.

Fronteer’s investeringsfilosofi er basert nettopp på en slik faktortilnærming, hvor vi fokuserer på å høste risikopremier fra aksjer som har de ønskelige karakteristika. Følgende er noen av de mest kjente faktorene vi bruker:

 • Verdi. Dette innebærer å kjøpe aksjer som har en lav pris i forhold til observerbare fundamentale verdier. Disse fundamentale verdiene er selskapets resultat, bokførte egenkapital, salgsinntekter og kontantstrøm, samt kombinasjoner av disse.
 • Kvalitet. Vi er positive til aksjer som tilfredsstiller visse kvalitetsindikatorer. Disse er høy avkastning på investert kapital og at inntjening har et høyt kontantinnhold. Vi finner at disse faktorene har en positiv forventet avkastning, men også at de er defensive i sin natur og reduserer risikoen i porteføljer.
 • Volatilitet. Tradisjonell finansteori tilsier at høyere risiko skal kompenseres med høyere forventet avkastning.6 Empirien støtter imidlertid ikke teorien her: Aksjer med høy historisk risiko har faktisk lavere forventet avkastning enn aksjer med lav historisk risiko. Denne faktoren har den kombinerte effekten at den skaper avkastning samtidig som den gir en portefølje med lavere risiko.
 • Størrelse. Små aksjer gir i snitt høyere avkastning enn store aksjer.
 • Momentum. Aksjer som har hatt høy avkastning de siste 9 månedene har en tendens til å gjøre det bedre også i fremtiden.

Vi har brukt vesentlig tid og ressurser på å implementere en slik tankegang på et internasjonalt investeringsunivers. Vi har undersøkt ulike måter å formulere faktorene på, og testet hvilke tilnærming som historisk har gitt best resultater.

Dessuten har vi lagt meget stor vekt på å sette sammen en portefølje av aksjer som begrenser risikoen ved aksjeinvesteringer. Dette gjør vi ved å måle og estimere risikoen for den enkelte aksje, for markeder og for samvariasjoner mellom aksjer. Slik kan vi på en realistisk måte vurdere risiko for potensielle aksjeporteføljer. Gjennom en egenutviklet optimeringsprosess finner vi de porteføljer som gir den beste avveining mellom risiko og avkastning. Alle elementene i denne prosessen har vært gjennom grundige studier, slik at fundamentet for beslutningene er godt forstått og grundig dokumentert.

Selve prosessen blir gjennomført helt systematisk på månedlig basis, for å sikre at porteføljen til enhver tid tilfredsstiller våre krav.


Team Fronteer


  Referanser
 1. Banz, Rolf. W. (1981). "The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks." Journal of Financial Economics 9 (1): 3–18.
 2. Basu, Sanjoy. (1983). "The Relationship between Earnings Yield, Market Value, and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence." Journal of Financial Economics 12 (1): 129–156
 3. Jegadeesh, Narasimhan og Sheridan Titman (1993)"Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency," Journal of Finance 48, 65-91
 4. Prisen ble gitt til Fama, Shiller og Lars Hansen. Sistnevnte mottok imidlertid prisen for sitt arbeid med såkalte økonometriske modeller, og ikke direkte for bidrag innen forståelsen av forventet avkastning i aksjemarkedet.
 5. Fama, Eugene og French, Kenneth (2010)"Luck Versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns", Journal of Finance 65, 1915-1947
 6. Kapitalverdimodellen (CAPM) har som sin sentrale prediksjon at såkalt systematisk, ikke-diversifiserbar risiko skal kompenseres med høyere forventet avkastning. Systematisk risiko for en aksje er enkelt sagt de aksjebevegelsene som går i samme retning som de generelle markedsbevegelsene.